Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

komunikat

1. Zakres ogłoszonego wykazu

Nieruchomość oznaczona nr działki ewid. 2501/1, 2535/2 o łącznej pow. 0,0569 ha , położona w Skawicy, powiat Suski, stanowi własność Gminy Zawoja, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1B/00018760/5. W/w nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

2. Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Nr X/85/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica (opublik. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 30 lipca 2019 r. poz. 5695 ) działki nr ewid. 2501/1 i 2535/2 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem częściowo 26MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej, częściowo 26KDD – tereny komunikacji,

3. Opis

Nieruchomość położona na terenie miejscowości Skawica, Gmina Zawoja.

Działka nr ewid. 2535/2 zabudowana była starym drewnianym budynkiem mieszkalno-gospodarczym, który uległ zawaleniu.

4. Cena nieruchomości

Cena nieruchomości wynosi łącznie brutto 32.000,00 zł w tym obowiązujący podatek od towarów i usług (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 % VAT tj. 5.983,74 zł).

5. Forma sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin i miejsce przetargu zostaną podane w oddzielnym ogłoszeniu.

6.Postanowienia ogólne

Osoby , którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem , mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 , w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 4 października 2019 r.

Bliższych informacji w sprawie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, pok.13 tel. (033) 87 75015 wew. 113 w godzinach pracy urzędu.

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 22 sierpnia 2019 r. do dnia 13 września 2019 r.