Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

ogłoszenie wójta

 1. Zakres ogłoszonego wykazu
  Nieruchomość oznaczona nr działki ewid. 2586/5 o pow. 0,0168 ha, położona w Zawoi, stanowiąca
  własność Gminy Zawoja, objęta KW KR1B/00029763/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej
  Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych i prawo władania ( posiadania ) działki nr ewid.
  2598/14 o pow. 0,0080 ha położonej w Zawoi. W/w nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi
  prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 2. Przeznaczenie nieruchomości
  Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/120/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
  (opublik. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 18 grudnia 2015 r. poz. 8355 ) niżej wymienione
  działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem :
  działka nr ewid. 2586/5 – częściowo 6UP – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym,
  częściowo 1KDG – tereny komunikacji.
  Dodaje się, że gmina jest w tracie zmiany planu miejscowego. Opracowywany projekt planu nie
  przewiduje wprowadzenie zmian dotychczasowego przeznaczenia działek.
 3. Opis
  Nieruchomość położona na terenie miejscowości Zawoja, Gmina Zawoja.
 4. Cena nieruchomości
  Cena nieruchomości wynosi łącznie brutto 42.705,60 zł w tym obowiązujący podatek od towarów
  i usług (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 % VAT tj. 7.985,60 zł).
 5. Forma sprzedaży
  Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowej na rzecz właściciela sąsiedniej
  nieruchomości.
 6. Postanowienia ogólne
  Osoby , którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
  nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w
  nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem , mogą złożyć wniosek o ich nabycie w
  Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 , w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
  wykazu tj. do dnia 19 sierpnia 2019 r.

  Bliższych informacji w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia można uzyskać w
  Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, pok.13 tel. (033) 87 75 015 wew. 113 w godzinach
  pracy urzędu.

  Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 04 lipca 2019 r. do dnia
  26 lipca 2019 r.

Ułatwienia dostępu