Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Przetarg

1.Zakres ogłoszonego wykazu

Nieruchomość oznaczona nr działki ewid. 20979/4 o pow. 0,9207 ha, położona w Zawoi, stanowi własność Gminy Zawoja, objęta KW KR1B/00030600/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.Przeznaczenie nieruchomości .                                                                                                                   

Zgodnie z Uchwałą Nr X/84/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja (opublik. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 30 lipca 2019 r.  poz. 5694) działka  nr ewid. 20979/4 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem  częściowo 148 MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej, częściowo 77 KDW – tereny dróg wewnętrznych-drogi wewnętrzne.

3.Opis

Nieruchomość niezabudowana położona na terenie Zawoi, Gmina Zawoja.

 4.Cena nieruchomości

Cena nieruchomości wynosi brutto 830.000,00 zł  w tym obowiązujący podatek od towarów i usług (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 % VAT tj. 155,203,25 zł).

5.Forma sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin i miejsce przetargu zostanie podany  w oddzielnym ogłoszeniu.

6.Postanowienia ogólne

Osoby , którym stosownie do zapisu  art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem , mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, w terminie 6  tygodni  licząc od dnia wywieszenia wykazu. tj. do dnia 1 lipca 2021 r.

Bliższych informacji  w sprawie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, pok.13  tel. (033) 87 75 015 wew. 113  w godzinach pracy urzędu.

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na okres  21 dni tj.  od dnia 20 maja 2021 r. do dnia  10 czerwca 2021 r.

Ułatwienia dostępu