Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie zamiany

ogłoszenie wójta

1.Zakres ogłoszonego wykazu :

 – zamiana nieruchomości oznaczonej  nr działki ewid.  23319/2 o pow. 0,0353 ha , położonej w Zawoi,   stanowiąca własność Gminy Zawoja, objęta  KW KR1B/00045179/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość oznaczoną nr działki  ewid.  9846/3 o pow. 0,0263 ha i nr 9829/4 o pow. 0,0198 ha ( droga), położonej w Zawoi objętą księgą wieczystą nr KR1B/00076351/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej,  IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr ewid. 23319/2 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest  przedmiotem  zobowiązań.

2.Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z planem  zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja zatwierdzony Uchwałą    Nr X/84/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 30 lipca 2019 r. poz. 5694) działka nr ewid. 23319/2 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem częściowo 12KDW – tereny komunikacji  – drogi wewnętrzne, częściowo 179 MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej,.

3.Opis

Nieruchomość położona na terenie Zawoi, Gmina Zawoja.

4.Cena nieruchomości

Wartość nieruchomości :

działka nr ewid. 23319/2 wynosi brutto 37.717,95 zł  w tym obowiązujący podatek od towarów i usług (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 % VAT tj. 7.052,95 zł).

5.Forma zbycia

Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie zamiany bez wzajemnych dopłat.

6.Postanowienia ogólne

Osoby , którym stosownie do zapisu  art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. 2020.1990  z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem , mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 , w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia  2 września 2021 r.

Bliższych informacji  w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, pok.13  tel. (033) 87 75 015 wew. 113  w godzinach pracy urzędu.

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 22 lipca 2021 r. do dnia  12 sierpnia 2021 r.

Ułatwienia dostępu