Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

ogłoszenie wójta

 1. Zakres ogłoszonego wykazu
  Nieruchomość oznaczona nr działki ewid. 2303/14 o pow. 0,0194 ha, położona w Skawicy, powiat
  Suski, stanowi własność Gminy Zawoja, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV
  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1B/00074987/2. W/w nieruchomość nie
  jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 2. Przeznaczenie nieruchomości
  Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/119/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica
  (opublik. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 18 grudnia 2015 r. poz. 8346 ) działka nr ewid.
  2303/14 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem częściowo UP – tereny zabudowy usługowej
  o charakterze publicznym., częściowo 25KDD,26KDD – tereny komunikacji.
  Dodaje się, że gmina jest w tracie zmiany planu miejscowego. Opracowywany projekt planu
  przewiduje wprowadzenie terenu MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług w miejsce
  dotychczasowego przeznaczenia UP
 3. Opis
  Nieruchomość położona na terenie miejscowości Skawica, Gmina Zawoja.
 4. Cena nieruchomości
  Cena nieruchomości wynosi brutto 5.980,26 zł w tym obowiązujący podatek od towarów i usług
  (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 % VAT tj. 1.118,26 zł).
 5. Forma sprzedaży
  Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
 6. Postanowienia ogólne
  Osoby , którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
  nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w
  nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem , mogą złożyć wniosek o ich nabycie w
  Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 , w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
  wykazu tj. do dnia 19 sierpnia 2019 r.
  Bliższych informacji w sprawie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w
  Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, pok.13 tel. (033) 87 75 015 wew. 113 w godzinach
  pracy urzędu.
  Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 04 lipca 2019 r. do dnia
  26 lipca 2019 r.

Ułatwienia dostępu