Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

ogłoszenie wójta

 Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

1.Zakres ogłoszonego wykazu

Nieruchomość zabudowana przeznaczona do zbycia oznaczona nr działki ewid. 22781/5  o pow. 0,0399 ha, położona w Zawoi, stanowiąca własność Gminy Zawoja, objęta księgą wieczystą KR1B/00030600/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  wraz z ustanowieniem służebności gruntowej drogi dojazdowej przebiegającej po działce nr ewid. 22778/5 objętej księgą wieczystą  KR1B/00040842/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej i działce nr ewid. 22778/4  objętej księgą wieczystą  KR1B/00030600/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej.

2.Przeznaczenie nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą Nr X/84/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja (opublik. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 30 lipca 2019 r.  poz. 5694) działka nr ewid . 22781/5 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 8UP – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym i działki nr ewid. 22778/5, 22778/4 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem częściowo 8UP – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym, częściowo 1KDG – tereny komunikacji.

3.Opis

Nieruchomość położona na terenie Zawoi, Gmina Zawoja. Działka nr ewid. 22781/5 zabudowana jest istniejącym budynkiem. 

4.Cena nieruchomości

Cena nieruchomości zbywanych łącznie wynosi brutto 200.000,00 zł w tym obowiązujący podatek od towarów i usług (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 % VAT tj. 37.398,37  zł).

5.Forma sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin i miejsce przetargu zostanie podany  w oddzielnym ogłoszeniu.

6.Postanowienia ogólne

Osoby , którym stosownie do zapisu  art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem , mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, w terminie 6  tygodni  licząc od dnia wywieszenia wykazu. tj. do dnia 20 maja 2021 r.

Bliższych informacji  w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, pok.13  tel. (033) 87 75 015 wew. 113  w godzinach pracy urzędu.

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na okres  21 dni tj.  od dnia 8 kwietnia 2021 r. do dnia  29 kwietnia 2021 r.