Wybór projektów sportowych

ogłoszenie wójta

ZARZĄDZENIE NR WT.0050.256.2021 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie: wyboru projektów na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu.

Na  podstawie  art.  30 ust. 1  ustawy z  dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym (tj. Dz.U. z 2020,  poz. 713) w związku z art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Uchwały Nr XXXVIII/370/2017 Rady  Gminy  Zawoja  z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania zarządzam,   co  następuje:

§1

Zlecam realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu następującym beneficjentom:

Lp.Nazwa organizacjiTytuł projektu zgodnie z ofertąPrzyznana kwota dotacji (w zł.)
1.Babiogórskie Centrum Sportu Siedziba: 34-222 Zawoja 2000„Szkolenie drużyn piłkarskich, udział w rozgrywkach ligowych i w imprezach piłkarskich wsi Zawoja”  65 000,00
2.Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Siedziba: 34-221 Skawica 278„Szkolenie drużyn piłkarskich, udział w rozgrywkach ligowych i w imprezach piłkarskich wsi Skawica”60 000,00
3.Uczniowski Klub Sportowy „Zawojak” Siedziba: 34-222 Zawoja 35A„Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach: kolarskiej i strzeleckiej. Udział w zawodach oraz organizowanie zawodów kolarskich i strzeleckich”27 000,00

§2

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie  wchodzi w  życie  z dniem  podpisania.

                                                                                                                                        Wójt

                                                                                                                                         /-/ Marcin Pająk