Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.), przeznacza do dzierżawy na okres 10 lat niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zawoja

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres  21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie   w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl