WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.),  przeznacza do  dzierżawy na okres  10 lat niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność  Gminy Zawoja

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia Opis przedmiotu dzierżawy Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Okres dzierżawy Forma dzierżawy
 

Działka nr 7857

Miejscowość – Skawica

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00031936/7

 

0,0110 ha

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowana budynkiem oznaczona nr działki ewid. 7857 położonej w Skawicy z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.

 

 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica zatwierdzony Uchwałą                Nr XIII/199/2015 Rady Gminy Zawoja                z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8346) działka nr 7857 znajduje się częściowo w jedn. 2KP- tereny parkingów, częściowo 1KDG, 23KDD – tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

Wysokość czynszu miesięcznie wynosi 140,00 zł plus obowiązujący podatek VAT. Ustalona stawka będzie rewaloryzowana corocznie począwszy od 1 stycznia 2010 r.           o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu na podstawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawoja lub innych przepisów określających wysokość czynszu.

Czynsz nie obejmuje podatków od nieruchomości i innych opłat wynikających z prowadzonej przez dzierżawcę działalności.

Termin płatności – z góry do 15 – tego każdego miesiąca

 

 

 

Umowa dzierżawy – 10 lat               od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo na rzecz Stefanii Pacyga zam. Skawica

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.),  przeznacza do  dzierżawy na okres  10 lat niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność  Gminy Zawoja

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia Opis przedmiotu dzierżawy Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Okres dzierżawy Forma dzierżawy
 

Działka nr 1974/3

Miejscowość – Zawoja

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00035211/7

 

0,0130 ha

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowana budynkiem oznaczona nr działki ewid. 1974/3 położonej w Zawoi z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.

 

 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja zatwierdzony Uchwałą                Nr XIII/120/2015 Rady Gminy Zawoja                z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8355) działka nr 1974/3 znajduje się częściowo w jedn. 7U – tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym, częściowo 1KDG- tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

Wysokość czynszu miesięcznie wynosi  500,00 zł plus obowiązujący podatek VAT. Ustalona stawka będzie rewaloryzowana corocznie począwszy od 1 stycznia 2020 r.          o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu na podstawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawoja lub innych przepisów określających wysokość czynszu.

Czynsz nie obejmuje podatków od nieruchomości i innych opłat wynikających z prowadzonej przez dzierżawcę działalności.

Termin płatności – z góry do 15 – tego każdego miesiąca

 

 

 

Umowa najmu –                 10 lat od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo na rzecz Firmy Handlowo-Produkcyjno-Usługowej Henryk Bania, 34-220 Maków Podhalański

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres 21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl