Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.), przeznacza do najmu opisany lokal użytkowy położony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawoja

 

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia lokalu użytkowego będącego przedmiotem najmu Opis przedmiotu najmu Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu najmu Okres najmu Forma najmu
 

Działka nr 2094/6

Miejscowość – Skawica

Budynek o numerze porządkowy 448

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00034290/7

 

Lokal użytkowy

o pow. ogólnej 50,5 m²

 

 

Przedmiotem najmu jest wydzielony lokal użytkowy o pow. ogólnej 50,5 m²               położony w budynku                        nr 448 w Skawicy z przeznaczeniem na prowadzenie świadczeń w zakresie obrotu lekami

tzw. Punkt Apteczny

 

 

 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica zatwierdzony Uchwałą                    Nr XIII/119/2015 Rady Gminy Zawoja              z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8346) działka nr 2094/6 znajduje się częściowo w jedn. 2UP – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym, częściowo 1KDG- tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

Wysokość czynszu miesięcznie

za lokal użytkowy wynosi 762,00 zł netto . Czynsz za lokal użytkowy zostaje powiększony o obowiązujący podatek VAT. Ustalona stawka będzie rewaloryzowana po 1 stycznia każdego roku o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS.

Czynsz nie obejmuje podatków od nieruchomości i innych opłat wynikających z prowadzonej przez najemcę działalności. Oprócz czynszu najemca jest zobowiązany do zapłaty opłat za media uiszczanych na zasadach określonych w umowie najmu tj.

c.o. /zaliczka/ 50,5 m² x 5,00 zł = 252,50 zł netto plus obowiązujący podatek VAT

zimna woda – 1 zatrudniony x 3 m³ x 4,57 za 1 m³ = 13,71 zł plus obowiązujący podatek VAT

ścieki – 1 zatrudniony x 3 m ³ x 11,26 zł za 1 m³ = 33,78 zł plus obowiązujący podatek VAT

 

Termin płatności z góry do 15 –tego każdego miesiąca

 

 

Umowa najmu –                 5 lat od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo na rzecz Teresy Guzik i Agaty Prokop jako wspólniczki spółki cywilnej pod firmą PUNKT APTECZNY                     z siedzibą w Krzeszowie

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres 21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl