Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.), przeznacza do użyczenia niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zawoja

 

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia Opis przedmiotu użyczenia Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu użyczenia Okres użyczenia Cel przeznaczenia
 

Działka nr 24531/3

Miejscowość – Zawoja

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00029752/6

 

1,0656 ha

 

 

Przedmiotem użyczenia jest nieruchomości zabudowana oznaczona nr działki ewid. 24531/3 położonej w Zawoi . Na w/w nieruchomości znajduje się tzw. boisko sportowe i budynek socjalno-administracyjny nr 2075

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja zatwierdzony Uchwałą                Nr XIII/120/2015 Rady Gminy Zawoja                z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8355) działka nr 24531/3 znajduje się częściowo w jedn. 7UP – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym, częściowo ZR – tereny zieleni naturalnej, częściowo 1KDG – tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

Bezpłatne użyczenie.

 

 

 

umowa użyczenia na okres do 31.12.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność statutowa Babiogórskiego Centrum Sportu w Zawoi.

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres 21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl

 

Ułatwienia dostępu