ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO – Wychowawca w świetlicy środowiskowej (1 WOLNE STANOWISKO)

Sporządzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załączniki:

  1. Karta oceny kandydata
  2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie o spełnieniu wymagań
  5. Zapytanie ofertowe