Zarządzenie Nr Wt.0050.118.2019 Wójta Gminy Zawoja z dnia 17 października 2019 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Zawoja i ustalenia terminu jego odpracowania.

komunikat

Na podstawie art. 33 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15 z późn. zm.) w związku z art. 129 § 1 i art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Zawoja. W tym dniu Urząd Gminy Zawoja będzie nieczynny.

§ 2

Odpracowanie dnia wolnego od pracy, o którym mowa w § 1 nastąpi dnia  
16 listopada 2019 r. (sobota) w godzinach 7.30-16.00.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi  – Samodzielne stanowisko ds. kadr.

§ 4

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

Ułatwienia dostępu