ZARZĄDZENIE NR WT.0050.139.2020 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie: wyboru projektów na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu

ogłoszenie wójta

Na  podstawie  art.  30 ust. 1  ustawy z  dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym (tj. Dz.U. z 2019,  poz. 506) w związku z art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Uchwały Nr XXXVIII/370/2017 Rady  Gminy  Zawoja  z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania zarządzam,   co  następuje:

§1

Zlecam realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu następującym beneficjentom:

Lp. Nazwa organizacji Tytuł projektu zgodnie z ofertą Przyznana kwota dotacji (w zł.)
1. Babiogórskie Centrum Sportu Siedziba: 34-222 Zawoja 2000 „Szkolenie drużyn piłkarskich, udział w rozgrywkach ligowych i w imprezach piłkarskich wsi Zawoja”   65 000,00
2. Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Siedziba: 34-221 Skawica 278 „Szkolenie drużyn piłkarskich, udział w rozgrywkach ligowych i w imprezach piłkarskich wsi Skawica” 60 000,00
3. Uczniowski Klub Sportowy „Zawojak” Siedziba: 34-222 Zawoja 35A „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach: kolarskiej i strzeleckiej. Udział w zawodach oraz organizowanie zawodów kolarskich i strzeleckich” 23 000,00

§2

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie  wchodzi w  życie  z dniem  podpisania.

                                                                                                                                             Wójt

                                                                                                                                   /-/ Marcin Pająk