Zarządzenie Nr Wt.0050.185.2020 Wójta Gminy Zawoja z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Zawoja.

komunikat

            Na podstawie art. 33 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21 z późn. zm.) w związku z art. 135 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W dniu 12.06.2020 r. ustanawiam dla Pracowników Urzędu Gminy Zawoja świadczenie pracy w godz. 7.30-12.30 .

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi  – Samodzielne stanowisko  ds. kadr.

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Ułatwienia dostępu