Zarządzenie Wójta Gminy Zawoja w sprawie powołania GBS

ogłoszenie wójta

ZARZĄDZENIE  NR  WT. 0053.264.2021 WÓJTA  GMINY  ZAWOJA z dnia 25 stycznia  2021 r. w sprawie  powołania  Gminnego Biura   Spisowego  do przeprowadzenia  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i mieszkań w 2021 r.

Na podstawie  art. 30  ust. 1  ustawy  z dnia 08 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym ( t.j. Dz. U.            z 2020 r.  poz.713 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt 2  ustawy  z dnia  9 sierpnia  2019 r. o narodowym spisie  powszechnym ludności  i mieszkań w 2021 r. ( Dz.  U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.) Wójt Gminy  Zawoja zarządza  co  następuje:

§1

Powołuję Gminne  Biuro  Spisowe do przeprowadzenia  Narodowego Spisu  Powszechnego ludności      i mieszkań w 2021 r.  na  terenie  Gminy  Zawoja  w składzie:

  1. Danuta  Lasa – Z – ca  Gminnego  Komisarza  Spisowego
  2. Katarzyna  Kudzia  – Koordynator  Gminy
  3. Krystyna  Motowidło- członek Gminnego   Biura  Spisowego
  4. Krzysztof  Buczkowski  –  członek  Gminnego  Biura  Spisowego

§2

  1. Gminne  Biuro Spisowe  ( GBS)  odpowiedzialne   będzie  za  organizacje i przeprowadzenie  na terenie  Gminy   Zawoja   Narodowego Spisu   Powszechnego ludności  i mieszkań  w 2021  roku  – zgodnie  z ustawą  z dnia  9 sierpnia 2019 r.  o narodowym  spisie powszechnym  ludności  i mieszkań w 2021 r. ( Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.)oraz  jej aktów  wykonawczych    i innych  dokumentów  określających  zadania   GBS  oraz  zadania  koordynatora gminy           i sposób  przeprowadzenia    spisu.
  2. Siedzibą   Gminnego  Biura  Spisowego  ( GBS)  jest Urząd Gminy  Zawoja, 34-222 Zawoja 1307.

§3

Gminne  Biuro Spisowe  zostaje  powołane   od  dnia  25 stycznia  2021 r., a jego rozwiązanie  nastąpi po zakończeniu  narodowego  spisu  powszechnego.

§ 4

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Z- cy  Gminnego  Komisarza  Spisowego.

§5

Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem 25 stycznia  2021 r.

Ułatwienia dostępu