ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Zawoja w sprawie: stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobach Gminy Zawoja

ogłoszenie wójta

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) , art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2019 poz.1182 z pózn. zm. oraz uchwały Nr XLIV/255/2001 Rady Gminy w Zawoi z dnia 29.11.2001 r. w sprawie zasad polityki czynszowej w lokalach  i budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawoja  oraz § 8  pkt. 6  Uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XXX/189/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie : określania zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zawoja w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Wójt Gminy Zawoja
zarządza co następuje


§ 1

1. Ustalić stawkę bazową czynszu w lokalach i budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawoja w wysokości 4,40 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej od 18 lutego 2020 r.

2. Ustalić stawkę bazową czynszu za lokal socjalny, pomieszczenie tymczasowe w lokalach, budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawoja  w wysokości ½ stawki bazowej czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy.       

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr Wt.0050.164.2012 Wójta Gminy Zawoja z dnia 3 lutego 2012 r.  w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobach Gminy Zawoja i zarządzenie Nr Wt.0050.417.2013 Wójta Gminy Zawoja z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne w budynku nr 991a w Zawoi Wełczy, stanowiących własność Gminy Zawoja oraz zarządzenie  Nr 0050.93.2011 Wójta Gminy Zawoja z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie stawki czynszu za wynajem tymczasowego pomieszczenia.

§ 3

Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ułatwienia dostępu