ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Zawoja z dnia w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ogłoszenie wójta

ZARZĄDZENIE NR Wt. 0050.168.2020 Wójta Gminy Zawoja z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 6020/6, 6021/1, 7951 o pow. łącznej 0,1637 ha, położonej w Skawicy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  2019 poz. 506 z późn. zm.) i  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2018 poz. 2204 późn. zm.) oraz   § 8 ust. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2014. 1490) )

postanawiam:


§ 1.

Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 6020/6, 6021/1, 7951 o pow. łącznej 0,1637 ha, położonej w Skawicy, stanowiącej własność Gminy Zawoja, objętej KW KR1B/00029050/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Adam Skrzypek
2. Członek Komisji  – Łukasz Listwan
3. Członek Komisji –  Edward Mikołajczyk
4. Członek Komisji –  Krystyna Motowidło
5. Członek Komisji – Adam Kurek


§ 2.

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.  Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy lub z dniem unieważnienia postępowania.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ułatwienia dostępu