Zasady realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

 1. Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. Aktualne zasady bezpieczeństwa znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
 2. Rachmistrz spisowy jest zobowiązany do śledzenia i stosowania komunikatów i zaleceń dotyczących stanu epidemii, wydawanych przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. W trakcie przeprowadzania wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa.
 3. Realizacja wywiadów bezpośrednich przez rachmistrza spisowego jest działaniem wykonywanym za zgodą rachmistrza spisowego, popartą pozytywną decyzją dyrektora urzędu statystycznego (jako ZWKS) ogłoszoną w formie komunikatu, po analizie sytuacji epidemicznej na terenie województwa (lub gminy jeżeli sytuacja epidemiczna na terenie województwa jest zróżnicowana), na podstawie komunikatów Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego. Decyzja może być odwołana, gdy sytuacja epidemiczna pogorszy się.
 4. Rachmistrz spisowy, podczas spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie powinien korzystać ze środków ochrony osobistej, w które wyposażył go dyrektor urzędu statystycznego (ZWKS) przy podpisywaniu umowy.
 5. Dyrektor urzędu statystycznego (jako ZWKS) zarządza pracą rachmistrzów spisowych zgodnie z niniejszymi wytycznymi w celu pełnej realizacji spisu, z należytą troską o bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych i respondentów i adekwatnie do stopnia zagrożenia epidemicznego.
 6. Przed rozpoczęciem realizacji wywiadów bezpośrednich w terenie rachmistrz spisowy potwierdza zapoznanie się z niniejszymi zasadami za pośrednictwem platformy e-learning.
 7. Informacja o potwierdzeniu zapoznania się przez rachmistrza z zasadami jest widoczna w systemie CORstat_Census. Na tej podstawie dyspozytor wojewódzki przydziela rachmistrzowi adresy mieszkań do realizacji metodą wywiadu bezpośredniego.
 8. Codziennie, po zalogowaniu do aplikacji CAPI (przed rozpoczęciem pracy z aplikacją) rachmistrz spisowy potwierdza gotowość do prowadzenia wywiadów bezpośrednich w terenie, zgodnie z niniejszymi zasadami. Niepotwierdzenie gotowości uniemożliwia wykonywanie wywiadów w terenie. Wywiady mogą być w tej sytuacji wykonywane jedynie w formie telefonicznej.
 9. Rachmistrz spisowy potwierdza gotowość do prowadzenia wywiadów bezpośrednich w terenie tylko wtedy, gdy w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających wywiad:
  a) rachmistrz lub osoby z jego najbliższego otoczenia nie miały kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2,
  b) rachmistrz nie przebywał na kwarantannie lub izolacji domowej lub ktoś z jego najbliższego otoczenia nie był objęty kwarantanną lub izolacją domową,
  c) nie występują u rachmistrza lub osób, z którymi przebywał w bliskim kontakcie, poniższe objawy sugerujące zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, utrata węchu i smaku, bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka).
 10. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem lub jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, rachmistrz spisowy informuje go o obowiązku udziału w spisie, który wtedy jest realizowany w formie wywiadu telefonicznego, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego. Rachmistrz spisowy przeprowadza wywiad telefoniczny i odsyła ankietę z notatką o zmianie trybu realizacji wywiadu z bezpośredniego na telefoniczny.
 11. W przypadku gdy:
  a) rachmistrz lub osoby z jego najbliższego otoczenia miały kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2,
  b) rachmistrz przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej lub ktoś z jego najbliższego otoczenia jest objęty kwarantanną lub izolacją domową,
  c) występują u rachmistrza lub osób, z którymi przebywał w bliskim kontakcie, poniższe objawy sugerujące zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, utrata węchu i smaku, bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka),
  rachmistrz spisowy zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania realizacji wywiadów bezpośrednich w terenie. W tej sytuacji rachmistrz spisowy nie potwierdza w aplikacji CAPI gotowości do prowadzenia wywiadów w terenie.

/-/ Janusz Dygaszewicz
Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

Ułatwienia dostępu