ZAWIADOMIENIE o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach, którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

ZAWIADOMIENIE o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach, którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 30, 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) określonej dalej, jako ustawa ooś,

podaję do publicznej wiadomości,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na Budowa stacji paliw (budynku pawilonu, wiaty z dystrybutorami, podziemnych zbiorników na paliwo płynne i gaz propan-butan z instalacjami paliw), infrastruktury towarzyszącej (stanowisko czyszczenia, na kompresor, na odkurzacz), samoobsługowej, bezdotykowej myjni samochodowej na trzy stanowiska (obieg zamknięty) oraz budynku handlowego. Budowa miejsc postojowych oraz układu komunikacji wewnętrznej, instalacji wewnętrznych i instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego, pylonu cenowego i masztów flagowych. Budowa zbiornika przeciwpożarowego oraz muru oporowego na dz. nr ewid.:  2611/17, 2616/3, 2624/2, 2624/4, 2626/1, 2626/2, 2626/4, 2628/1, 2629/2 w Zawoi.”, Wójt Gminy Zawoja przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 27.07.2015r. wniosek Biuro Usług Projektowych Andrzej Spisak 34-100 Wadowice ul. Piaskowa 14 będącego pełnomocnikiem inwestora Pana Bogusława Kaczmarczyk

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony postanowieniem Wójta Gminy Zawoja z dnia 16.11.2015r., po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został złożony przez pełnomocnika strony w dniu 28.01.2016r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zawoja – I piętro, pok. nr 18, w godzinach pracy urzędu. Zgodnie z art. 29 ustawy ooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Ponadto zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w formie pisemnej (na adres: Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307), ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja – I piętro, pok. nr 18, w godzinach pracy urzędu) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: a.skrzypek@zawoja.ug.pl z dopiskiem w temacie e-maila: udział społeczeństwa – uwagi i wnioski) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 23.02.2016r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 35 ustawy ooś pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Organem administracji właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Zawoja, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie .

Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym terminie zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Zawoja przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 11) ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

− udostępnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu w zakładce Ochrona środowiska,

− ogłoszenie, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz na stronie internetowej tut. urzędu w zakładce Obwieszczenia (na stronie głównej),

− ogłoszenie przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w miejscowości Zawoja.