Rejestry i ewidencje

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych  w Urzędzie  Gminy  Zawoja

Dane zgromadzone  w rejestrach  publicznych   udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692).

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych.
 
Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie.

Do  pobrania: wniosek  o udostępnienie  danych  zgromadzonych  w rejestrze  publicznym

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Zawoja, prowadzony jest na podstawie ustawy  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury  (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzona jest elektroniczna księga rejestrowa.

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

1.  Otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP organizatora,

2.  Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.        

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada  2006 roku o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U.  z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej  lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.  

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Składający wniosek może uiszczać opłatę w kasie Urzędu Gminy w Zawoi lub wpłacając na konto:

43 87990001 0020 0200 0101 0049

BS Jordanów Oddział Zawoja

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury, które znajdują się w Referacie  Organizacyjnym  i Spraw  Społecznych  Urzędu Gminy  Zawoja   pok. 16,  tel. 33 8775 -015  w. 126.  Osoba  odpowiedzialna  za udostępnienie  rejestru instytucji  kultury  – P.  mgr Gabriela Trybała – inspektor

Dokumenty  do pobrania:

Rejestr  Instytucji  Kultury
Księga rejestrowa: Nr 1 | Nr 2
Wniosek o wydanie  odpisu skróconego/pełnego z Rejestru  Instytucji  Kultury

Centralny rejestr umów

Rejestr umów zawartych przez Gminę Zawoja – Urząd  Gminy Zawoja

Rok 2016

Lata 2013-2015

Rejestr umów zawartych przez  jednostki organizacyjne Gminy

         Rok 2019

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi – pobierz

Rok 2018

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi – pobierz

         Rok 2016

 • Zespół Szkół w Zawoi Centrum – pobierz

         Rok 2015

 •  Zespół Szkół w Zawoi Centrum – pobierz
 •  Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej – pobierz

         Rok 2014

 • Gminny Zespół Oświaty – pobierz
 • Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej – pobierz
 • Zespół Szkół w Zawoi Centrum – pobierz
 • Zespół Szkół w Skawicy – pobierz
 • SP 4 Zawoja Przysłop – pobierz
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – pobierz
 • Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi – pobierz
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Mosorne – pobierz
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi – pobierz

Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).


Do pobrania:

 1. Szablon – Rejestr umów

Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Wykaz pozostałych rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Zawoja