Kierownictwo

Marcin Pająk – urodził się 23 listopada 1986 r. w Suchej Beskidzkiej. Studiował Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra (2010 r.) oraz Matematykę Stosowaną na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – uzyskany tytuł licencjata również w roku 2010. Po ukończonych studiach podjął pracę w firmie Fideltronik Sp. z o.o. w Suchej Beskidzkiej na stanowisku Specjalisty ds. planowania materiałowego, z którego awansował na stanowisko Managera ds. Obsługi Klienta. Równolegle, w latach 2012-2014, współzarządzał Restauracją ,,Zawojanka’’ w Zawoi Centrum. W roku 2012 ukończył studia podyplomowe w zakresie Systemów Baz Danych na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a także w zakresie Wyceny Nieruchomości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie 2014 roku. W tym samy roku został wybrany na Wójta Gminy Zawoja, przez jej Mieszkańców w wyborach bezpośrednich. W wyniku kolejnych wyborów samorządowych, które odbyły się w roku 2018 uzyskał reelekcję.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Ponadto kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań wójta należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
 2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 3. określanie sposobu wykonywania uchwał;
 4. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 5. wykonywanie budżetu;
 6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 7. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

Karolina Listwan-Franczak – urodziła się w Suchej Beskidzkiej w dniu 28 lipca 1990 r., gdzie również ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym w 2014 r. uzyskała tytuł magistra. W roku 2022 ukończyła studia Master of Business Administration na Akademii WSB. Od 2014 związana jest z Zakładem Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej zdobyła podczas staży: w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie (2011 r.) oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (2016 r.), a także, w latach 2019-2022, podczas pracy w Starostwie Powiatowym w Wadowicach, w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, gdzie zajmowała się zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. W latach 2017-2019 zawodowo związana była z innogy Business Services Polska Sp. z o.o. w Krakowie – spółką międzynarodowego koncernu energetycznego, gdzie pracowała na stanowisku asystenta ds. księgowości z językiem niemieckim. Jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz publikacji książkowych, w tym poświęconych Zawoi i Skawicy oraz realizatorką grantów naukowych, finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Polsko Amerykańską Fundację Wolności.

Prywatnie rodowita mieszkanka Skawicy położonej w Gminie Zawoja, entuzjastka wędrówek górskich, a także miłośniczka literatury, przede wszystkim literatury faktu, reportażu.               

Na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Zawoja została powołana z dniem 16 sierpnia 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Zawoja z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania zastępcy wójta wydanego na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta są określone granicami zarządzeń Wójta oraz udzielonymi przez niego imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami i obejmują w szczególności:

 1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami Urzędu Gminy Zawoja;
 2. podejmowanie czynności kierownika Urzędu Gminy Zawoja pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;
 3. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 4. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

Danuta Lasa – magister administracji o specjalności administracja publiczna, który to tytuł uzyskała w Krakowskiej Wyższej Szkole na  Wydziale  Prawa  i Administracji (2006 r.). Uzyskała również tytuł licencjata w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach na Wydziale Ekonomii i Administracji na kierunku administracja (2005 r.).

Absolwentka studiów podyplomowych: Akademia Liderów Samorządowych – Wyższa  Szkoła Bankowa w Poznaniu (2010 r.); Kontrola zarządcza i audyt – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie (2011 r.); Zarządzanie zasobami ludzkimi – Wyższa Szkoła  Zarządzania i Bankowości w Krakowie (2012 r.).

Od roku 1985 pracuje w Urzędzie Gminy w Zawoi. Swoje doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej zdobywała pracując na stanowiskach: ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza, rolnictwo, leśnictwo, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, pełnomocnik  wójta ds. PRPA, pełnomocnik ds. ochrony informacji  niejawnych, urzędnika wyborczego.

W 2008 r. została  powołana przez Radę Gminy Zawoja na stanowisko Sekretarza Gminy. Obecnie jest Sekretarzem Gminy, którą to funkcję łączy z funkcją Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

W celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu wdrożyła: system zarządzania jakością w Urzędzie Gminy według normy ISO 9001, pełniła funkcję Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością  w latach 2011-2020 oraz  Common Assessment Framework (CAF) w celu zdiagnozowania i doskonalenia organizacji pełniąc funkcję Koordynatora CAF w okresie 2010-2017.

W latach 2015-2017  pełniła funkcję  wiceprezesa Zarządu Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej.

Od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku administracja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku – Białej.

W świetle ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych utworzenie stanowiska sekretarza w urzędzie gminy jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. ustawy głównym zadaniem sekretarza gminy jest wykonywanie w imieniu wójta powierzonych mu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.