Przetargi i zapytania ofertowe

ogłoszenie wójta

Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

1.Zakres ogłoszonego wykazu zamiany:

 – nieruchomość oznaczona nr działek ewid. 23315/3   o pow. 0,0003 ha,  23315/4 o pow. 0,0044 ha, 23315/5 o pow. 0,0008 ha , położonych w Zawoi , stanowi własność Gminy Zawoja , KW KR1B/00045179/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy   w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych  i w stosunku do których został złożony wniosek o  wprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 23315/1.

Zgodnie z KW –  działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem zobowiązań .

2.Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Nr X/84/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja (opublik. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 30 lipca 2019 r. poz. 5694 ) działki nr ewid. 23315/3, 22315/4, 22315/5 znajdują się w terenach oznaczonych symbolem 30 KDD – tereny komunikacji.

 3.Opis

Działki nr ewid. 23315/3, 23315/4, 23315/5 położone na terenie Zawoi, Gmina Zawoja.

4.Cena nieruchomości

– wartość działki nr ewid. 23315/3 o pow. 0,0003 ha wynosi brutto 510,45 zł  w tym (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 %  tj. 95,45 zł).

– wartość działki nr ewid. 23315/4 o pow. 0,0044 ha wynosi brutto 7484,55 zł  w tym (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 %  tj. 1399,55 zł).

– wartość działki nr ewid. 23315/5 o pow. 0,0008 ha wynosi brutto 1360,38 zł  w tym (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 %  tj. 254,38 zł).

5.Forma zbycia

Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie zamiany bez wzajemnych dopłat.

6.Postanowienia ogólne

Osoby , którym stosownie do zapisu  art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm. ) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem , mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 , w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.                      do dnia  7 września 2023 r.

Bliższych informacji  w sprawie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, pok.13  tel. (033) 87 75 015 wew. 113  w godzinach pracy urzędu.

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27 lipca 2023 r. do dnia                       17 sierpnia 2023 r.

ogłoszenie wójta

WÓJT GMINY ZAWOJA OGŁASZA ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawoi

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki ewid. 22781/5 o pow. 0,0399 ha, położonej w Zawoi, stanowiącej własność Gminy Zawoja, objętej księgą wieczystą nr KW KR1B/00030600/6 i ustanowienie służebności gruntowej drogi dojazdowej przebiegającej po działce nr ewid. 22778/5 i 22781/6 objętej księgą wieczystą nr KW KR1B/00040842/7 i działce nr ewid. 22778/4 objętej księgą wieczystą nr KW KR1B/00030600/6

Czytaj więcej

ogłoszenie wójta

Ogłoszenie Wójta Gminy Zawoja

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 20580/1, 20580/6, 20585/2 o łącznej pow. 0,2506 ha, położona w Zawoi, stanowiąca własność Gminy Zawoja oddana w użytkowanie wieczyste do 4 marca 2096 r., objęta  księgą wieczystą KR1B/00042415/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej.

Czytaj więcej

Przetarg

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Zawoja w dniu 5 października 2022 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 13755/9 o pow. 0,0281 ha, położonej w Zawoi, stanowiącej własność Gminy Zawoja, objętej KW KR1B/00045179/3

Czytaj więcej