Pracownicy

Categories:

Paweł Czarny

pomoc administracyjna- realizacja zadań z zakresu księgowości

Katarzyna Kudzia

Podinspektor - ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, informacja publiczna

mgr Beata Błachut

Inspektor - płace, realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela

mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog

Inspektor- ochrona przyrody w tym: wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów, ochrona zwierząt, realizacja zadań z ustawy prawo łowieckie, z ustawy o usługach turystycznych, ochrona zdrowia, ochrona informacji niejawnych

Jolanta Warta

Inspektor- Księgowość jednostek obsługiwanych

Jadwiga Dańczak

Inspektor - dochody jednostek budżetowych, nadzór nad działalnością OSP

Bogumiła Marek

Inspektor - realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, edukacja ekologiczna, pobór

Łukasz Listwan

Specjalista – planowanie przestrzenne, ochrona dóbr kultury, realizacja zadań z ustawy o prawie budowlanym, z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

Krystyna Motowidło

Inspektor - gospodarka lokalami gminnymi, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, gospodarka gruntami, mienie komunalne, nazewnictwo i numeracja nieruchomości