Aktualności

Wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w Gminie Zawoja – zgłaszanie kandydatów na sołtysa, członków rad sołeckich oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych Sołectw

Gminna Komisja Wyborcza w Zawoi, działając na podstawie Kalendarza Wyborczego będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 0050.22.2024 Wójta Gminy Zawoja z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości informację, że od 15 lipca 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r. w godzinach pracy urzędu, w budynku Urzędu Gminy Zawoja, pokój nr 24 (obsługa Rady Gminy Zawoja) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa, członków rad sołeckich oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych Sołectw.

W załączeniu:

Uchwała Nr XXIX/320/2021 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zawoja

oraz druki do pobrania:

 • Zgłoszenie kandydata na Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej (załącznik nr 1 do zarządzenia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej (załącznik nr 2 do zarządzenia)
 • Wykaz osób popierających zgłoszenie kandydata na Sołtysa/członka Rady Sołeckiej (załącznik nr 3 do zarządzenia)
 • Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (załącznik nr 15 do zarządzenia).

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zakup bramek treningowych do organizacji zajęć sportowych dla młodzieży na stadionie LKS Huragan Skawica”.

W dniu 10 lipca 2024 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Ludowego Klubu Sportowego „HURAGAN” Skawica, 34-221 Skawica 278 uproszczona ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zakup bramek treningowych (2 szt.) do organizacji zajęć sportowych dla młodzieży na stadionie LKS Huragan Skawica”.

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tjod dnia 11 lipcado dnia 17 lipca 2024 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną   na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222, Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.pl z dopiskiem „Uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego”.

Uwagi, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023, poz. 571 z późn. zm.).

Informację zamieszczono:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej UG Zawoja
 • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zawoja
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja 

Załącznik:

Uproszczona oferta na realizację zadania.

Konsultacje Programu Interreg Polska-Słowacja!

Przyszłość programu Interreg Polska – Słowacja – liczymy na Twój głos!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedstawicieli instytucji do udziału w konsultacjach nt. przyszłego programu współpracy transgranicznej Interreg na polsko-słowackim pograniczu.

Do tej pory środki europejskie pomogły stworzyć w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja ponad 3000 km transgranicznych szlaków turystycznych, odnowić 480 obiektów infrastrukturalnych czy zmodernizować prawie 200 km dróg.

Konsultacje organizowane są przez Wspólny Sekretariat Programu a ich celem jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat kierunków współpracy transgranicznej po roku 2027.

Wyniki konsultacji posłużą do opracowania kolejnej edycji programu Interreg Polska – Słowacja.

W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy, jak i wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-słowackiego pogranicza.

Do przedstawicieli instytucji działających na pograniczu, szczególnie dotychczasowych wnioskodawców i beneficjentów Programu Interreg Polska – Słowacja, dedykowana jest ankieta dla instytucji.

Do mieszkańców pogranicza, którzy chcą podzielić się swoją refleksją na temat aktualnej i przyszłej współpracy transgranicznej dedykowana jest Ankieta dla obywateli

Zachęcamy również do udostępnienia ankiet, aby jak najwięcej osób mogło wypowiedzieć się i wpłynąć na przyszłość Programu Interreg Polska – Słowacja po roku 2027.

Ankiety można wypełnić do końca sierpnia 2024 roku.

Już teraz serdecznie dziękujemy za Państwa czas i wszystkie opinie!

Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy Zawoja za rok 2023”

Zapraszamy do udziału w debacie nad ,,Raportem o stanie Gminy Zawoja za rok 2023”.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024.609) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Zawoja zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Zawoja.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której  ma być przedstawiany raport
o stanie gminy”.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos  w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi inaczej.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenie do udziału w debacie:

Raport o stanie Gminy Zawoja za rok 2023:

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może:

 • zastrzec swój numer PESEL,
 • cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),
 • dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,
 • sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty.

Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:

 • pójść do lekarza,
 • zrealizować receptę,
 • kupić bilety lotnicze,
 • załatwić sprawę w urzędzie.

Cofanie zastrzeżenia numeru PESEL jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy z niego skorzystać, np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

Historia numeru PESEL w aplikacji

Kolejną przydatną funkcją usługi Zastrzeż PESEL jest historia, w której sprawdzimy:

 • daty zastrzeżeń numeru PESEL,
 • kto, kiedy i z jakiego powodu sprawdzał nasz numer PESEL.

Funkcja nie tylko daje wgląd w historyczne operacje, ale też pomaga w wychwyceniu prób nieuprawnionego wykorzystania numeru PESEL.

Zastrzeżony PESEL – weryfikacja już od czerwca

Od 1 czerwca 2024 banki i inne instytucje będą miały obowiązek sprawdzać, czy PESEL jest zastrzeżony np. przed udzieleniem kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia powstanie zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. Tym bardziej warto korzystać z usługi Zastrzeż PESEL i chronić swoje dane.

Więcej informacji o aplikacji i usłudze Zastrzeż PESEL znajdziesz na stronie www.info.mObywatel.gov.pl

Film instruktażowy o usłudze Zastrzeż PESEL: https://www.youtube.com/watch?v=oJqNj5wH__Y

Ułatwienia dostępu