Aktualności

Uroczyste uruchomienie sieci gazowej dystrybucyjnej Białka-Skawica

To, co jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe dziś w Skawicy miało swoją uroczystą inaugurację…

W obecności przedstawicieli Polska Spółka Gazownictwa, reprezentantów samorządów, Mieszkańców gminy Zawoja, zaproszonych Gości oraz przy specjalnym udziale Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego oraz Senatora RP Andrzeja Pająka, uroczyście uruchomiono sieć gazową dystrybucyjną Białka-Skawica.

Zakończony I etap inwestycji w liczbach to:

ponad 18 km sieci

7,6 mln zł wartości inwestycji

na moment startu funkcjonowania inwestycji 164 wnioski o warunki przyłączeniowe

Jak podkreślał w swojej przemowie wójt gminy Zawoja Marcin Pająk, mocno wspierający przedsięwzięcie od samego początku, to, w co mało kto wierzył, zostało zrealizowane, a dzięki konsekwencji i współpracy międzyinstytucjonalnej zadbaliśmy o interesy naszych Mieszkańców

Nie zatrzymujemy się. W planach II etap gazyfikacji gminy Zawoja, przewidywany na rok 2024. Naszym priorytetem jest zapewnienie Mieszkańcom, w jak najszerszym zakresie, możliwości przyłącza do sieci gazowej.

Wszystkim przemawiającym Gościom dziękujemy za miłe i doceniające słowa kierowane pod adresem Gminy Zawoja i zrealizowanej inwestycji.

Dziękujemy za efektywną współpracę Polska Spółka Gazowa oraz Gminie Maków Podhalański na czele z Burmistrzem Pawłem Salą.

OD 18 WRZEŚNIA BR. PROTOKÓŁ ELEKTRONICZNY BĘDZIE JEDYNĄ FORMĄ POTWIERDZAJĄCĄ WYKONANIE PRZEGLĄDU PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Krajowa Izba Kominiarzy informują, że od 18 września 2023 r. został uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych. Będzie to jedyna ważna forma potwierdzenia. Protokół elektroniczny całkowicie zastąpi dotychczasowy dokument papierowy. . .

Czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Zawoja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 997 ze zm.), art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr XLI/469/2022 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 14.09.2023 r. do 04.10.2023r.

w Urzędzie Gminy Zawoja (34 -222 Zawoja 1307) w godzinach urzędowania

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony na stronie internetowej: www.zawoja.ug.pl oraz w BIP.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja w dniu  02.10.2023 r. początek o godz. 10 30

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu należy składać do Wójta Gminy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2023 r. włącznie. Uwagi mogą być wnoszone w formie:

  1. papierowej na adres: Urzędzie Gminy Zawoja, 34 -222 Zawoja 1307,
  2. elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl
  3. złożonej w trakcie debaty publicznej i wpisanej do protokołu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 25.10.2023 r. włącznie, na zasadach określonych powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zawoja.

Informuję, że:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.

2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt z siedzibą 34-222 Zawoja 1307  i są one podawane w celu składania uwagi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum Urzędu Gminy Zawoja.

5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.             o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 ze zm.) tzn. dane osobowe będą przetwarzane                 w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Zawoja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 977 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XLII/480/2023 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja

w dniach od 14.09.2023 r. do 04.10.2023r.

w Urzędzie Gminy Zawoja (34 -222 Zawoja 1307) w godzinach urzędowania.

Projekt zmiany planu będzie również udostępniony do wglądu na stronie internetowej gminy: www.zawoja.ug.pl oraz w BIP.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja w dniu 02.10.2023 r. początek o godz. 10 00

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2023r. włącznie; z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi mogą być wnoszone w formie:

  1. papierowej na adres: Urzędzie Gminy Zawoja, 34 -222 Zawoja 1307,
  2. elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl
  3. złożonej w trakcie debaty publicznej i wpisanej do protokołu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zawoja.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uzgodnili możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na  środowisko dla przedmiotowej zmiany mpzp

Informuję, że:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.

2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt z siedzibą 34-222 Zawoja 1307  i są one podawane w celu składania uwagi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum Urzędu Gminy Zawoja.

5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 997 ze zm.) tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Zawoja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 997 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr XLII/470/2022 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica, zmienionej Uchwałą Nr XLII/481/2023 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2023r. oraz Uchwałą Nr XLIII/488/2023 Rady Gminy Zawoja z dnia 9 marca 2023r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 14.09.2023 r. do 04.10.2023r.

w Urzędzie Gminy Zawoja (34 -222 Zawoja 1307) w godzinach urzędowania

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony na stronie internetowej: www.zawoja.ug.pl oraz w BIP.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja w dniu  02.10.2023 r. początek o godz. 11 00

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmian planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2023r. włącznie; z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi mogą być wnoszone w formie:

  1. papierowej na adres: Urzędzie Gminy Zawoja, 34 -222 Zawoja 1307,
  2. elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl
  3. złożonej w trakcie debaty publicznej i wpisanej do protokołu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zawoja

Informuję, że:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.

2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt z siedzibą 34-222 Zawoja 1307  i są one podawane w celu składania uwagi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum Urzędu Gminy Zawoja.

5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 997 ze zm.) tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Do pobrania: