Ogłoszenia

Bezpłatny transport na wybory samorządowe w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Wójt gminy Zawoja informuje, że w dniu wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu uzupełnionego o dodatkowe połączenia autobusowe.

Poniżej udostępniamy przebieg dodatkowych trasy linii obsługujących kwietniowe wybory, wykaz przystanków komunikacyjnych oraz rozkład jazdy dla poszczególnych linii tj. Skawica Sucha Góra, Zawoja Kalina Dolna, Zawoja Przysłop, Zawoja Podpolice, Zawoja Wełcza:

Bezpłatny transport na wybory samorządowe w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Wójt Gminy Zawoja informuje, że w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy  najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku,
o którym mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – zwanego dalej “transportem do lokalu”;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej “transportem powrotnym”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307, pokój 16, pod numerem telefonu 33 8775-051 wew. 116, na adres e-mail: e.ficek@zawoja.ug.pl najpóźniej w terminie do dnia 16.04.2024 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Zawoja

Wójt Gminy Zawoja ogłasza nabór wniosków na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Zawoja

1.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków do Biura Obsługi Klienta lub listownie na adres Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, elektronicznie za pośrednictwem Skrytki ePuap:/UGZ/Skrytka w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

2.  Wnioski (do pobrania w biurze obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja lub na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.zawoja.ug.pl pod linkiem: https://ug.zawoja.pl/inn/uploads/2024/04/Formularz-wniosku.docx w Szkołach na terenie Gminy Zawoja) złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

3.  Należy pamiętać o podpisaniu wniosku przez wnioskodawcę. Jeżeli wniosek będzie składał inny wnioskodawca niż wskazany w § 16 lit e)  Regulaminu, jest on zobowiązany do dołączenia do wniosku podpisanej przez zainteresowanego lub jego prawnego opiekuna w przypadku uczniów niepełnoletnich Klauzuli informacyjnej, której wzór stanowi zał. nr 3 do Regulaminu.

5. Stypendium będzie wypłacane tylko i wyłącznie na konto bankowe, dlatego należy wskazać nr rachunku bankowego we wniosku.

6.  Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów określa Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu, ponieważ dotyczy on tylko i wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zawoja.

7.  Do wniosku należy dołączyć informacje dotyczące wysokich osiągnięć, w tym udział w konkursach, turniejach
i zajmowane miejsca za rok 2023.

8.  O decyzji przyznania stypendium wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Bezpłatny Transport na Wybory Samorządowe w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Wójt gminy Zawoja informuje, że w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu uzupełnionego o dodatkowe połączenia autobusowe.

Poniżej udostępniamy przebieg dodatkowych trasy linii obsługujących kwietniowe wybory, wykaz przystanków komunikacyjnych oraz rozkład jazdy dla poszczególnych linii tj. Skawica Sucha Góra, Zawoja Kalina Dolna, Zawoja Przysłop, Zawoja Podpolice, Zawoja Wełcza:

Wybory samorządowe 2024 – bezpłatny transport

Wójt Gminy Zawoja informuje, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy  najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku,
o którym mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – zwanego dalej “transportem do lokalu”;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej “transportem powrotnym”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307, pokój 16, pod numerem telefonu 33 8775-051 wew. 116, na adres e-mail: e.ficek@zawoja.ug.pl najpóźniej w terminie 25 marca 2024r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

ZGŁOSZENIA DOKONUJE SIĘ W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY ZAWOJA.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DOSTĘPNY JEST W URZĘDZIE GMINY ZAWOJA ORAZ PONIŻEJ.