Przewodniczący

Godziny urzędowania

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godziny 08.00 – 13.00, w czwartki w które odbywają się sesje w godzinach od 12.00-14.00 w pokoju nr 24.

Zadania Przewodniczącego

Zadania Przewodniczącego rady zostały określone w Statucie Gminy Zawoja. Podstawową rolą Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady Gminy, prowadzenie jej obrad i reprezentowanie Rady na zewnątrz. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący w szczególności:

1. Zwołuje sesje Rady
2. Ustala porządek obrad
3. Kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, w tym czuwa nad przygotowaniem materiałów na obrady oraz zaprasza gości do udziału w sesji
4. Przewodniczy obradom i sprawuje policję sesyjną w tym:
a) Otwiera i zamyka sesje
b) Sprawdza istnienie quorum na początku sesji i w trakcie jej trwania, w przypadkach budzących wątpliwości oraz na wniosek radnych
c) Udziela i odbiera głos
d) Zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał
5. Podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady
6. Opracowuje projekt planu pracy Rady oraz opiniuje projekty planów pracy komisji w celu skoordynowania z planem pracy Rady
7. Składa w imieniu Rady oświadczenia, przekazuje informacje i wyjaśnienia w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady.
8. Czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonania przez radnych ich mandatu.

 

 

Ułatwienia dostępu