Rada Gminy

Jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Aktualnie liczy 15 radnych. Odbywa sesje zwyczajne przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, na podstawie planu pracy. Sesje Rady Gminy odbywają się w Urzędzie Gminy, w sali narad. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • Uchwalenie statutu gminy
 • Ustalenie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
 • Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta
 • Uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu
 • Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Uchwalenie programów gospodarczych
 • Ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
 • Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach
 • Podejmowanie ustaw w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • Określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy
  • Emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta
  • Zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów
  • Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym
  • Zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy
  • Tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich
  • Określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta
  • Tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek
  • Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym
 • Określania wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym
 • Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku
 • Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
 • Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników
 • Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
 • Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy