Klauzula USC

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.  Prawo o aktach stanu  cywilnego   i ustawą z dnia  17 października  2018 r.  o zmianie  imienia  i nazwiska)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.  Prawo o aktach stanu  cywilnego   i ustawą z dnia  17 października  2018 r.  o zmianie  imienia  i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Wójt Gminy  Zawoja, mający siedzibę w Zawoi 1307 (34-222)  – w zakresie  danych  przetwarzanych  w  lokalnej  aplikacji  wspierającej  i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji  stanu cywilnego  oraz zmian   imion   i nazwisk ;
 2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie   i rozwój systemu;
 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki  w zakresie  rejestracji  stanu cywilnego oraz  zmiany  imienia   i nazwiska.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem Gminy Zawoja można się skontaktować poprzez adres e-mail sekretariat@zawoja.ug.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Wójt Gminy Zawoja wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych,  z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają  w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)   w związku z przepisem szczególnym ustawy;
w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia  dziecka
 • sporządzenia  aktu małżeństwa
 • sporządzenia  aktu zgonu
 • przyjęcia  oświadczeń  o uznaniu ojcostwa  i realizacji wniosku o wydanie  zaświadczenia  potwierdzającego   uznanie  ojcostwa
 • przyjęcia  oświadczenia  rozwiedzionego  małżonka  o powrocie  do nazwiska  noszonego  przed  zawarciem  małżeństwa
 • przyjęcia  oświadczeń o zmianie  imienia lub imion
 • wydanie zaświadczeń   o  stanie cywilnym
 • wydanie  zaświadczeń  o zamieszczonych  lub  niezamieszczonych  w rejestrze  stanu cywilnego  danych  dotyczących  wskazanej  osoby
 • wydanie  odpisu  aktu  stanu  cywilnego
 • wydanie  zaświadczeń  do zawarcia  małżeństwa  za granica
 • wydanie  zaświadczenia  o zaginięciu  lub zniszczeniu  ksiąg stanu cywilnego/ wydania  zaświadczenia  o nieposiadaniu  księgi stanu cywilnego
 • sprostowanie, uzupełnienie , unieważnienie  aktu stanu cywilnego
 • realizacja  wniosku  o sporządzeniu  polskiego  akyu stanu cywilnego na  podstawie  zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych  dokumentów potwierdzających  urodzenie/ małżeństw/zgon za granica
 • realizacji wniosku  o zezwoleniu  na zawarcie  małżeństwa przed upływem terminu , o którym mowa w art. 4 ustawy  Kodeks  rodzinny  i opiekuńczy
 • realizacji  wniosku  o wydanie  zaświadczenia  o przyjętych  sakramentach
 • realizacji  wniosku  o zmianę  imienia  i nazwiska
 • dołączenie   do aktu  stanu cywilnego  wzmianki   dodatkowej lub zamieszczenie  przypisku  przy  akcie
 • wydania  dokumentów a kat  zbiorowych 
 • zaksięgowanie i rozliczenie  zapłaconej   opłaty skarbowej

Pani/ Pana dane  osobowe będą   przetwarzane  na podstawie   przepisów:

 • ustawy  Prawo o aktach stanu  cywilnego
 • ustawy  o zmianie  imienia  i nazwiska
 • ustawy Kodeks  rodzinny  i opiekuńczy
 • ustawy  Kodeks  postępowania  administracyjnego
 • ustawy  o opłacie  skarbowej

ODBIORCY DANYCH

Dane z rejestru  stanu cywilnego i dokumentacji papierowej  z zakresu  rejestracji stanu  cywilnego  oraz zmiany  imion i nazwisk   nie są udostępnianie podmiotom  innym, niż  uprawnionym na podstawie  przepisów  prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 Akty  stanu  cywilnego  oraz akty  zbiorowe   rejestracji  stanu  cywilnego przechowuje się przez  okres:

 1.  100  lat – akty urodzenia oraz  akta zbiorowe  rejestracji   stanu cywilnego dotyczące  aktu urodzenia;
 2. 80 lat –  akty  małżeństwa , akty zgonu oraz  akta  zbiorowe  rejestracji  stanu  cywilnego dotyczące  aktu małżeństwa  i aktu zgonu

Licząc  od stycznia  kolejnego  roku  po sporządzeniu  aktu stanu cywilnego

Po upływie  w/w  okresów akty stanu   cywilnego  oraz akta  zbiorowe rejestracji  stanu  cywilnego  przekazuje się   w ciągu dwóch  lat do właściwego   archiwum  państwowego.

Dane  osobowe w aktach  postępowań  administracyjnych  w sprawach  zmian imion  i nazwisk  przechowuje się  przez  okres  10 lat   licząc  od stycznia  kolejnego   roku  po  zakończeniu  sprawy.

Dane  osobowe podane  we wnioskach  o wydanie:

 • odpisów aktu stanu  cywilnego
 • zaświadczeń  lub informacji  na podstawie  aktów stanu cywilnego
 • zaświadczeń  do zawarcia  związku  małżeńskiego za granica przechowuje  się 5 lat  licząc od stycznia kolejnego  roku  po zakończeniu  sprawy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru BUSC wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI  LUB OBOWIĄZKU  PODANIA  DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.