Klauzula informacyjna – dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z przetwarzaniem, dotyczących ich, danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawoja, z siedzibą mieszczącą się w Zawoi 1307, 34-222 Zawoja, tel. 41 352 92 39 – zwana dalej „Administratorem”.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na, podany wyżej, adres Administratora.
  3. Dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora określonego, w szczególności, przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, związanych z: obsługą organizacyjną i finansową jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym min.: ubezpieczeniem, kierowaniem strażaków na badania lekarskie i psychologiczne oraz szkolenia, z wypłatą ekwiwalentu za udział w szkoleniu lub działaniu pożarniczym.
  5. Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: a) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; b) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; c) ubezpieczycielom, bankom realizującym płatności i operatorom pocztowym doręczającym przesyłki; d) pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją celu wskazanego w pkt 4.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

– w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym – osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie wymaganych danych, uniemożliwi realizację celu przetwarzania, wskazanego w pkt 4.

Ułatwienia dostępu