Gospodarka odpadami komunalnymi

komunikat

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wójt Gminy w Zawoja informuje, że od dnia 15 listopada 2021r będzie prowadzić zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zawoja do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. O dofinansowanie mogą starać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Zawoja, znajdujących się poza terenem aglomeracji. Osoby deklarujące chęć uczestnictwa w projekcie proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Zawoja (pokój nr.1), który udzieli szczegółowych informacji w tym temacie do dnia 15 grudnia 2021r.

Podmioty odbierające odpady typu folie, sznurki i opony powstające w gospodarstwach rolnych

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Odpady typu folie, sznurki i opony powstające w gospodarstwach rolnych można przekazywać niżej wymienionym podmiotom, po uprzednim uzgodnieniu warunków realizacji usługi z daną firmą:

PGKiB „ Zawoja” sp. z o.o. 34-222 Zawoja 1854

komunikat

Informacja dotycząca kompostowników

Urząd Gminy Zawoja informuje, że Rada Gminy Zawoja podjęła w dniu 17-12-2019r. uchwałę Nr XIIV/127/2019, w której zwolniła w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Zawoja kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Czytaj więcej