KOMPOSTUJĘ TO SIĘ OPŁACA! Pilotażowa akcja dla Mieszkańców Gminy Zawoja

6 maja 2024 r. rozpoczynamy pilotażową akcję dla mieszkańców naszej gminy pod hasłem: „Kompostuję – to się opłaca”. Do użyczenia mamy 193 sztuk kompostowników. UWAGA – liczy się kolejność zgłoszeń.

O użyczenie kompostownika może ubiegać się osoba, która m.in.:

  • dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich,
  • jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub władającym nieruchomością zamieszkałej zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Zawoja,
  • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,
  • zobowiąże się do corocznego składania ankiety informującej o ilości wyprodukowanego kompostu w terminie do 31 stycznia danego roku,
  • nie posiada obecnie względem Gminy Zawoja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zobowiąże się do rozpoczęcia kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w terminie od otrzymania kompostownika.

Zasady przyznawania kompostowników:

  • na jedną nieruchomość może być użyczony jeden kompostownik o pojemności 740 l –  ECOSMART-740,
  • wnioskodawca po podpisaniu umowy użyczenia, odbierze kompostownik do samodzielnego montażu, w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja, we wskazanym przez pracownika Urzędu terminie,
  • umowa użyczenia kompostownika, zostanie zawarta na okres 36 miesięcy, po tym okresie kompostownik przejdzie na własność Użytkownika,
  • po podpisaniu umowy użyczenia kompostownika, odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości wyszczególnionej w umowie.

Nabór wniosków trwa od 6 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r.

Do pobrania:

Regulamin oraz formularz wniosku: