Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024, zarządzone na dzień 09 czerwca 2024 r. – informacje dla wyborców.

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony praw publicznych orzeczeniem sądu,
 • nie jest ubezwłasnowolniony,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu

1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce

W spisie wyborców ujęci zostaną wyborcy:

 • zameldowani na pobyt stały w Zawoi,
 • którzy złożyli wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania i otrzymali pozytywną decyzję.

2. Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca:
– czasowo przebywający w Zawoi,
– zameldowany na pobyt czasowy w Zawoi,
– wyborca nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców może wziąć udział w głosowaniu w  Zawoi, jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek można złożyć od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 r. w:

 • Urzędzie Gminy  Zawoja – Referat Organizacyjny i Spraw  Społecznych-  pok.101, w godzinach  pracy urzędu
 • z wykorzystaniem e-usługi „Zmiana miejsca głosowania” na portalu gov.pl dla osób posiadających podpis elektroniczny.

3. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania


Jeżeli wyborca zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów oraz wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Zawoi, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. 

Wniosek o wydanie  zaświadczenia  o prawie   do głosowania  należy złożyć od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 r., wnioski przyjmowane są:

 • w  Referacie  Organizacyjnym i  Spraw  Społecznych, w godz.  pracy  urzędu,  pok. 101,   tel.  (33) 8775015 w. 101

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydawane jest niezwłocznie po złożeniu wniosku, będzie posiadało specjalny hologram i jego utrata, bez względu na przyczynę spowoduje brak możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia i wzięcia udziału w głosowaniu. 

4. Głosowanie korespondencyjne

Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosić mogą wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat lub w dniu głosowania podlegać będą obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie (w formie papierowej), elektronicznie lub telefonicznie. Zgłoszenie należy złożyć do 27 maja 2024 r, zgłoszenia przyjmowane są:

w siedzibie:  Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym  Sączu

ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz, (I piętro) 

Numer telefonu:
18 542 83 55

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (adres: /e581kis6mu)

5.  Głosowanie przez pełnomocnika

Udzielić pełnomocnictwa do głosowania mogą wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można złożyć ustnie, pisemnie (w formie papierowej) lub elektronicznie do 31 maja 2024 r., wnioski przyjmowane są:

 • w  Referacie  Organizacyjnym i Spraw  Społecznych –  UG Zawoja  – pok. 101,         tel. (33) 8775015 w. 101

Konieczne jest wyrażenia zgody na przyjęcie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do PE.

6. Udostępnienie danych z Centralnego Rejestru Wyborczego

Udostępnienie danych z CRW odbywa się bezpośrednio po złożeniu wniosku:

 • w  Referacie  Organizacyjnym i Spraw  Społecznych –  UG Zawoja  – pok. 101,  tel. (33) 8775015 w. 101