Ludzie

mgr Teresa Bałos-Ficek

Pracownik II stopnia wykonujący prace w ramach prac interwencyjnych zakres zadań: obsługa świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, archiwum zakładowe

mgr inż. Ewa Ficek

Podinspektor-realizacja zadań z zakresu rozwoju i polityki inwestycyjnej gminy, z zakresu, gospodarki nieruchomościami, gospodarki gruntami oraz realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Katarzyna Kudzia

Podinspektor - ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, informacja publiczna

mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog

Inspektor- ochrona przyrody w tym: wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów, ochrona zwierząt, realizacja zadań z ustawy prawo łowieckie, z ustawy o usługach turystycznych, ochrona zdrowia, ochrona informacji niejawnych

Łukasz Listwan

Specjalista – planowanie przestrzenne, ochrona dóbr kultury, realizacja zadań z ustawy o prawie budowlanym, z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

Ułatwienia dostępu