Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

ogłoszenie wójta

1.Zakres ogłoszonego wykazu zamiany:

 – nieruchomość oznaczona nr działek ewid. 23315/3   o pow. 0,0003 ha,  23315/4 o pow. 0,0044 ha, 23315/5 o pow. 0,0008 ha , położonych w Zawoi , stanowi własność Gminy Zawoja , KW KR1B/00045179/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy   w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych  i w stosunku do których został złożony wniosek o  wprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 23315/1.

Zgodnie z KW –  działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem zobowiązań .

2.Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Nr X/84/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja (opublik. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 30 lipca 2019 r. poz. 5694 ) działki nr ewid. 23315/3, 22315/4, 22315/5 znajdują się w terenach oznaczonych symbolem 30 KDD – tereny komunikacji.

 3.Opis

Działki nr ewid. 23315/3, 23315/4, 23315/5 położone na terenie Zawoi, Gmina Zawoja.

4.Cena nieruchomości

– wartość działki nr ewid. 23315/3 o pow. 0,0003 ha wynosi brutto 510,45 zł  w tym (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 %  tj. 95,45 zł).

– wartość działki nr ewid. 23315/4 o pow. 0,0044 ha wynosi brutto 7484,55 zł  w tym (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 %  tj. 1399,55 zł).

– wartość działki nr ewid. 23315/5 o pow. 0,0008 ha wynosi brutto 1360,38 zł  w tym (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 %  tj. 254,38 zł).

5.Forma zbycia

Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie zamiany bez wzajemnych dopłat.

6.Postanowienia ogólne

Osoby , którym stosownie do zapisu  art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm. ) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem , mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 , w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.                      do dnia  7 września 2023 r.

Bliższych informacji  w sprawie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, pok.13  tel. (033) 87 75 015 wew. 113  w godzinach pracy urzędu.

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27 lipca 2023 r. do dnia                       17 sierpnia 2023 r.

Ułatwienia dostępu