INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zamieszczamy w celu pobrania i zapoznania się ,,Informację o wynikach konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.