Ogłoszenie

Przetarg

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Zawoja odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 6020/6, 6021/1, 7951 o pow. łącznej 0,1637 ha, położonej w Skawicy, stanowiącej własność Gminy Zawoja, objętej KW KR1B/00029050/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. – ogłoszony na dzień 23 kwietnia 2020 r. godzina 10,00
Przyczyną odwołania w/w przetargu jest ogłoszony stan epidemii w Polsce wywołujący chorobę COVID-19 i z tym związane zaostrzenia.
Szczegółowe informacje o odwołaniu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawoja, pokój nr 13 tel. 338775015. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń urzędu i umieszczone na stronie internetowej urzędu i BIP oraz w prasie .