Ogłoszenie o naborze do komisji oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert

Na podstawie art.  15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Zawoja ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego  konkursu na realizację  zadań  publicznych Gminy Zawoja w 2022 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z dziedzin:

 1. PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
 2. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
 3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSOB NIEPEŁNOSPRAWNCH
 4. EKOLOGIAII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
 5. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI
 6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

W wyniku naboru Wójt Gminy Zawoja wybierze dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w ww. otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
 2. mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań i/lub realizacji zadań.

Zadania komisji konkursowej:

 1. opiniowanie    złożonych ofert, ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert,
 2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
 3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy.

W przypadku gdy, żadna z organizacji nie wskaże kandydata lub wskazana osoba nie weźmie udziału w pracach komisji, lub powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Ostateczny skład komisji powołany zostanie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Zawoja.

Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem 28 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej wraz z oświadczeniem należy przesłać do Urzędu Gminy Zawoja do dnia 28 grudnia br. (decyduje data wpływu do urzędu).

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszenia:

2.  Oświadczenie:

Ułatwienia dostępu