Ogłoszenie Wójta Gminy Zawoja

ogłoszenie wójta

1. Zakres ogłoszonego wykazu

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 20580/1, 20580/6, 20585/2 o łącznej pow. 0,2506 ha, położona w Zawoi, stanowiąca własność Gminy Zawoja oddana w użytkowanie wieczyste do 4 marca 2096 r., objęta  księgą wieczystą KR1B/00042415/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej.

2.  Przeznaczenie nieruchomości      

Zgodnie z Uchwałą nr X/84/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 30 lipca 2019 r., poz. 5694) niżej wymienione działki położone w Zawoi  znajdują się w terenach oznaczonych symbolem:

działka nr ewid. 20580/1: 16U – tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym,

działki nr ewid. 20580/6, 20585/2: częściowo 16U – tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym,  częściowo 1KDG – tereny komunikacji.

3.Opis

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w miejscowości Zawoja. Zlokalizowana w strefie centrum turystycznego miejscowości. W sąsiedztwie znajdują się tereny pod zabudowę handlowo-usługową, mieszkalną jednorodzinną i pensjonatową. Dostęp do drogi publicznej kat. wojewódzkiej nr 958 – bezpośredni. Działki nieogrodzone, częściowo zabudowane. Budynki i budowle stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

4. Cena nieruchomości:

Wartość prawa własności nieruchomości określona została na kwotę 370.136,00 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego określona została na kwotę 220.971,00 zł

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Kwota ta została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 220.971,00 zł.

Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego stanowi różnicę pomiędzy ceną prawa własności nieruchomości, a kwotą równą wartości prawa użytkowania wieczystego i wynosi i 149.165,00 zł plus obowiązujący podatek VAT (23%  tj. 34.307,95) tj. brutto 183.472,95 zł. Cena  podlega zapłacie najpóźniej w dniu zawarcia umowy  w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

5. Forma sprzedaży:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

Szczegółowe warunki sprzedaży określone zostaną w protokole rokowań spisanym z nabywcą po okresie wywieszenia wykazu, który będzie podstawą do zawarcia umowy.

6. Postanowienia ogólne:

Osoby, którym stosownie do zapisu  art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815 oraz z 2022 r. poz. 1846.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, w terminie 6  tygodni  licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia  1 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje, w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, pok.13  tel. (033) 87 75 015 wew. 113  w godzinach pracy urzędu.

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na okres  21 dni tj.  od dnia 20 października 2022 r. do dnia 10 listopada 2022 r.