INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 ze zmianami)

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 9 sierpnia 2019 r. decyzji nr 86/B/2019, znak: WI-XI.7840.19.3.2019.MM, na wniosek złożony 30 maja 2019 r. inwestora: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “Zawoja” Sp. z o.o., Zawoja 1854, 34-223 Zawoja, działającego przez pełnomocnika Marka Brenneisena,  o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 957 Białka-Jabłonka/Skawica. Odcinek UWD3 odc. 030 km 1+179 do 1+207 na działce ewidencyjnej 23259/4 obręb 0002 Zawoja, jednostka ewidencyjna 120508_2 Zawoja.

  Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji, pokój nr 66 w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godzinach  900 – 1700, a od wtorku do piątku w godzinach 730 – 1530, tel.: 12 39 21 666.