Zarządzenie Nr Wt.0050.102.2019 Wójta Gminy Zawoja z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ogłoszenie wójta

                Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm. / i  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 2018 poz.2204 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr X/91/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Skawicy Wójt Gminy Zawoja zarządza co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam wykaz części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  oznaczonej nr działki ewid.  nr  2501/1, 2535/2 o pow. ogólnej 0,0569 ha , położonej w Skawicy, stanowiącej własność Gminy Zawoja, objętej  księgą wieczystą nr KR1B/00018760/5.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o którym mowa w pkt. 1  niniejszego zarządzenia zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie  wykazu na tablicach ogłoszeń urzędu i podania informacji o jego zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.