Informacja dotycząca kompostowników

komunikat

Urząd Gminy Zawoja informuje, że Rada Gminy Zawoja podjęła w dniu 17-12-2019r. uchwałę  Nr XIIV/127/2019, w której zwolniła w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi  na terenie Gminy Zawoja kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa powyżej wynosi 2,00 zł od osoby.

UWAGA

Właściciele nieruchomości, którzy otrzymali w roku 2019r. od Urzędu Gminy Zawoja kompostowniki, a którzy nie dokonali do tej pory korekty swoich deklaracji w zakresie kompostowania proszeni są o złożenie korekty swoich deklaracji.

Podstawą uzyskania zwolnienia, o którym mowa w powyższej uchwale jest złożenie korekty deklaracji.

POUCZENIE

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto wbrew złożonej informacji dotyczące posiadania kompostownika przydomowego  i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

– podlega karze grzywny.

Postępowanie w sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Adam Skrzypek

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

i Inwestycji UG Zawoja