Konsultacje „Programu Współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.”

Wójt Gminy Zawoja, działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LI/326/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr Wt. 0050.477.2023 Wójta Gminy Zawoja z dnia 3 października 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024”,

ogłasza rozpoczęcie konsultacji „Programu Współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024”.

Termin konsultacji od 4 października 2023 r. do 19 października 2023 r.

Forma konsultacji: pisemna na formularzu konsultacji, będącym do pobrania poniżej oraz znajdującym się w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zawoja.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w formie pisemnej na formularzu konsultacji w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu).

Formularz do pobrania:

Ułatwienia dostępu