Plan polowań koła łowieckiego “BÓR”

komunikat

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z zawiadomieniem Wójt Gminy Zawoja informuje o planie polowania zbiorowego w kole łowieckim „BÓR” Maków Podhalański w sezonie 2021/2021.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu znajdującego się na terenie Gminy Zawoja w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Zawoja.
W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, numeru działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego. Wójt Gminy Zawoja niezwłocznie powiadomi dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego. Sprzeciw zostanie uwzględniony, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
W rejonach organizowanych polowań należy zachować szczególną ostrożność.