WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO UŻYCZENIA

ogłoszenie wójta

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.),  przeznacza do  użyczenia  niżej opisaną nieruchomość stanowiącą  własność  Gminy Zawoja  

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Powierzchnia Opis przedmiotu użyczenia Przeznaczenie nieruchomości i sposób  jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu użyczenia Okres użyczenia Cel przeznaczenia
  Działka nr 24531/3 Miejscowość – Zawoja Własność Gmina Zawoja Nr KR1B/00029752/6   1,0656 ha   Przedmiotem  użyczenia jest nieruchomości zabudowana oznaczona nr działki ewid.  24531/3 położonej w Zawoi  . Na w/w nieruchomości znajduje się tzw. boisko sportowe i budynek socjalno-administracyjny nr 2075     Plan  zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja zatwierdzony Uchwałą    Nr X/84/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 30 lipca 2019 r. poz. 5694) działka nr 24531/3 znajduje się częściowo w jedn. 7UP – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym,  częściowo  ZR – tereny zieleni naturalnej, częściowo 1KDG – tereny dróg publicznych.          Bezpłatne użyczenie.       umowa użyczenia na okres do 31.12.2020 r.                     Działalność statutowa Babiogórskiego Centrum Sportu w Zawoi.      

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres  21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl