Wypłata świadczeń dla osób przyjmujących uchodźców

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB PRZYJMUJĄCYCH UCHODŹCÓW

Urząd  Gminy  w Zawoi  informuje, że osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskim uchodźcom, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne. Jego wysokość wynosi 40 zł na osobę dziennie zarówno dorosłą  jak  i dziecko.

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania  i wyżywienia obywatelom Ukrainy – licząc od dnia przyjęcia do dnia zło żenia wniosku – ale nie dłużej niż 60 dni.

Dla  sprawnej   organizacji  realizacji   zadania  ustala  się następującą   częstotliwość   przyjmowania  wniosków:

– wniosek  może   być   złożony co  30 dni

– wniosek  może  być  złożony  jednorazowo za pełny  okres  60 dni

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć  wniosek, do wniosku należy załączyć kartę osoby  przyjętej  do zakwaterowania wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania.

Uwaga! Wnioski wybiegające okresem świadczenia w przyszłość nie będą honorowane.

Gdzie składać?

Wnioski o świadczenie pieniężne  można składać w Urzędzie Gminy Zawoja:

  • osobiście w Biurze  Obsługi  Klienta, tel. 338775015
  • elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP – adres skrzynki podawczej: wniosek taki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego;
  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w  Zawoi, 34-222 Zawoja  1307.

Weryfikacja wniosków

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioski będą weryfikowane przez Urząd Gminy  Zawoja – w ramach czynności weryfikacyjnych możliwa jest wizja lokalna pracowników urzędu w miejscu zakwaterowania uchodźców podanym we wniosku.

Podstawą prawną przyznania i wypłaty świadczenia jest art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U.    z 2022 r., poz. 583) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605).

Wzór wniosku 

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Ułatwienia dostępu