Zmiana godzin pracy

komunikat

Zarządzenie Nr Wt.0050.295.2021 Wójta Gminy Zawoja  z dnia 01 czerwca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Zawoja.

            Na podstawie art. 33 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21 z późn. zm.) w związku z art. 135 i 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Zawoja stanowiącym  załącznik do Zarządzenia Wt.0050.167.2020 Wójta Gminy Zawoja z dnia 16 marca 2020 r., wprowadzam następującą zmianę:

§ 44  ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 44

  • Pracownicy Urzędu z zastrzeżeniem ust. 3-5 zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych pracują według następującego rozkładu czasu pracy:

– poniedziałek:      07.00-15.00

– wtorek:               07.00-16.00

– środa:                 07.00-15.00   

– czwartek:           07.00-15.00

– piątek:                07.00-14.00

§ 2

Powyższy rozkład czasu pracy obowiązuje od 01 lipca 2021 r.

§ 3

Pozostałe zapisy Regulaminu Pracy nie ulegają zmianie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników,  po przez pisemne potwierdzenie pracowników o zapoznaniu się z jego treścią w formie wydruku zarządzenia oraz zamieszczenie na serwerze we wskazanym folderze dostępnym dla każdego pracownika.