Author: Administrator

Informacja dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 6a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) udostępnia się informację o znajdujących się na terenie Gminy Zawoja zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495):

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” sp. z o. o. 34-222 Zawoja 1854 -siedziba Oczyszczalnia Ścieków w Zawoi Widły
  2. Firma Usługowo-Handlowej “KOMBUD” Franciszek Kowalczyk, 34-242 Łętownia 378
  3. A.S.A Eko Polska Sp. z o.o., ul. PCK 10/13, 40-057 Katowice

Jednocześnie przypominam wszystkim mieszkańcom gminy, którzy chcą pozbyć się odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a nie zamierzają jednocześnie nabywać nowego sprzętu tego samego rodzaju, mogą oddać bezpłatnie zużyty sprzęt do Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” sp. z o. o. 34-222 Zawoja 1854 -siedziba Oczyszczalnia Ścieków w Zawoi Widły. Warunkiem jest jedynie to, aby oddawany sprzęt był kompletny, tzn., że lodówki, pralki czy telewizory nie mogą być pozbawione, np. obudowy.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektryczny i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) nakłada na każdego użytkownika takiego sprzętu obowiązek jego selektywnego zbierania. Oznacza to, że nie można wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z innymi odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt tego rodzaju należy oddawać do punktów zbierających zużyte odpady elektryczne i elektroniczne. Od 1 lipca 2006 r. każdy sprzedawca hurtowy i detaliczny jest takim właśnie zbierającym. Każdy sprzedawca ma obowiązek, przy sprzedaży nowego sprzętu, przyjąć stary sprzęt tego samego rodzaju w ilości sztuka za sztukę, tzn. sprzedając, np. nową lodówkę, ma obowiązek przyjąć starą lodówkę, ale nie ma już obowiązku przy sprzedaży, np. nowej pralki, przyjąć starego telewizora.

Informacja dla przedsiębiorców dotycząca substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska – azbest

Przedsiębiorco!!
Informacja dotycząca substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska – azbest

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz. U. z 2003 Nr 192 poz. 1876- z późn. zm./ Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Inwentaryzację przeprowadza się w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru zawartego w:
załączniku nr 2 do rozporządzenia – o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania;
załączniku nr 3 do rozporządzenia – o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.
Informację, o której mowa powyżej, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej marszałkowi województwa; drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Ponadto zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. z 2004.Nr 71 poz. 649/ Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w dwóch egzemplarzach ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej “oceną”. Wzór oceny określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przechowują jeden egzemplarz oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, drugi egzemplarz oceny przekazują właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

Miejsce składania dokumentów:

  • informacji zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
  • informacji zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ul. racławicka 56, 30-017 Kraków

Miejsce składania dokumentów:

  • ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka

Informacja dotycząca substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska – PCB

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska / Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 860/ “wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010r”. a zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o prowadzeniu ustawy -Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. z dnia 18 września 2001r./ “posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodliwienia tych odpadów, w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010r.”
Urządzenia lub instalacje, w których były lub są wykorzystywane PCB, należy inwentaryzować poprzez sporządzenie dokumentacji. Wykorzystujący PCB w terminie miesiąca po przeprowadzonej inwentaryzacji przedkładają wojewodzie informacje wg załącznika nr 2 do powyższego rozporządzenia.

Miejsce składania dokumentów:

  • informacja o wykorzystywanych PCB

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

ZAPYTANIA OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Na świadczenie usług specjalistycznych – trening umiejętności społecznych dla podopiecznych „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu” – obejmującego 2 Placówki mieszczące się w Świetlicach w Zawoi oraz w Skawicy

Na świadczenie usług specjalistycznych – terapia integracji sensorycznej dla podopiecznych „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu” – obejmującego 2 Placówki mieszczące się w Świetlicach w Zawoi oraz w Skawicy

Na świadczenie usługi psychologa w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” – w 2 Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi

komunikat

Komunikat

Urząd Gminy Zawoja uprzejmie informuje, że osoby, które wpisały się na listę zainteresowanych kompostownikiem mogą go odbierać w siedzibie Urzędu Gminy Zawoi, w pokoju nr 5 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w piątki od 8.00 do 13.00.