BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO

Wójt Gminy Zawoja informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy  najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – zwanego dalej “transportem do lokalu”;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej “transportem powrotnym”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie
z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307, pokój 16, pod numerem telefonu 508 936 928 lub 33 8775-051 wew. 116, na adres e-mail: e.ficek@zawoja.ug.pl najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (12 października). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Zawoja oraz poniżej.

Ułatwienia dostępu