Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

komunikat

Urząd Gminy w Zawoi informuje, że Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” obsługiwany jest w  pokoju nr 11.

Dwa razy w tygodniu w każdy wtorek i czwartek w godzinach pracy urzędu mieszkańcy naszej Gminy, będą mogli uzyskać informacje na temat wymagań programu „Czyste Powietrze”. Zwracamy się prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie.

Wnioski przesyłane będą jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Zawoja aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Zawoja.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 • zdzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
 • pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania

PODSTAWOWE  INFORMACJE  O  PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze dostępnymi na stronie: czyste powietrze.

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie!

Konto Beneficjenta należy założyć tutaj

Dane niezbędne do wypełnienia wniosku:

 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki
 • Numer ewidencyjny działki
 • Numer księgi wieczystej
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2
 • Wartość rocznego dochodu (pole podstawy obliczenia podatku) w przyp. poziomu podstawowego
 • Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku)
 • W przypadku ubiegania się również o dofinansowanie na termomodernizację liczba m2 okien, drzwi, ocieplenia ścian / stropu
 • Zaświadczenie upoważniające do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, z GOPS
 • Jeżeli inwestycja została już rozpoczęta – data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
 • W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego liczba ha przeliczeniowych

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.